Gratis verzending vanaf €35,-
Unieke producten
Milieuvriendelijk, hoogste kwaliteit
Professioneel advies: 085 - 743 03 12

1 ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

1.2  Opdrachtnemer: Quintesense.

1.3  Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst vanopdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Quintesense en opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging expliciet wordt afgeweken.

2.2  De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever wordt door Quintesense uitdrukkelijk verworpen.

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Quintesense de opdracht heeft aanvaard danwel wanneer Quintesense is aangevangen met de opdracht. De opdracht wordt geacht te zijn totstandgekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.2  Quintesense behoudt zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten zolang een door haar gedaan schriftelijk aanbod (nog) niet getekend retour is ontvangen.

3.3  De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.4  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd en/of voor de duur van een bepaald project is aangegaan.

4 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, die Quintesense overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, ter beschikking worden gesteld en/of dat zij haar medewerking verleent zodat Quintesense de noodzakelijk geachte informatie kan inwinnen.

4.2  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Quintesense onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3  Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Quintesense ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4  Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, zal opdrachtgever het door Quintesense noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Quintesense in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten.

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1  Alle werkzaamheden die door Quintesense worden verricht, worden naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2  Quintesense kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer echter uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van dergelijk meerwerk vooraf niet expliciet toestemming heeft verleend.

5.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Quintesense overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van opdrachtnemer om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

6 GEHEIMHOUDING

6.1  Tenzij enige wetsbepaling (zoals bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Quintesense verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

6.2  Tenzij daartoe door Quintesense voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.3  Opdrachtgever en Quintesense zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.4  In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is Quintesense gerechtigd tot het geanonimiseerd in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer.

7 INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1  Quintesense behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

7.2  Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Quintesense, een en ander in de ruimste zin des woords, aldan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8 HONORARIUM

8.1  Het honorarium van Quintesense is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij expliciet anders overeengekomen.

8.2  Het honorarium van Quintesense, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9 BETALING

9.1 Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9.2  Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, isopdrachtgever, na door Quintesense ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen van rechtswege in verzuim. Onverminderd de overige rechten van Quintesense, is opdrachtgever in een dergelijk geval zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd.

9.3  Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Quintesense maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

9.4  Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Quintesense daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10 RECLAMES

10.1  Reclames met betrekking tot het factuurbedrag en/of de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de betreffende factuur respectievelijk van de factuur waarop de betreffende werkzaamheden in rekening zijn gebracht aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

10.2  Indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, dient het gebrek binnen 10 dagen aan Quintesense kenbaar te worden gemaakt, waarbij een verjaringstermijn van 3 maanden geldt vanaf de verzenddatum van de betreffende factuur respectievelijk van de factuur waarop de betreffende werkzaamheden in rekening zijn gebracht.

10.3In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Quintesense de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1  Quintesense zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht te nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade voor eenmalige opdrachten slechts aansprakelijk tot een maximum van éénmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd van meer dan 1 maand, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Quintesense voor haar werkzaamheden in de laatste maand van de opdracht heeft ontvangen, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

11.2  Opdrachtgever vrijwaart Quintesense voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

12 OPZEGGING

12.1  Opdrachtgever en Quintesense kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

12.2  De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht.

12.3 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

12.4 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

13 INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en Quintesense op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging en virus.

Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail.

14 VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Quintesense in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 6 maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15 CONVERSIE

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

16 NAWERKING

De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

17 STRIJDIGE CLAUSULES

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de strijdige voorwaarden die in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen. Voor het overige gelden onverkort deze algemene voorwaarden.

18 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

18.1 De rechtsverhouding tussen Quintesense en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen terzake van deze overeenkomst, of van overeenkomsten die ter uitvoering van deze overeenkomst worden gesloten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van rechtbank Oost-Brabant.

© Copyright 2024: Quintesense | Branding door Company Fuel