Gratis verzending vanaf €35,-
Unieke producten
Milieuvriendelijk, hoogste kwaliteit
Professioneel advies: 085 - 743 03 12

Quintesense, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52796779, gevestigd aan de Nijverheidsweg 6, 5627 BT Eindhoven. Quintesense hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Quintesense omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@quintesense.

Definities

Persoonsgegevens zijn gegevens die directe of indirecte identificatie van personen mogelijk maken. Een voorbeeld van directe identificatie is de naam van een persoon. Indirecte identificatie betekent dat een persoon nog steeds kan worden geïdentificeerd zonder de naam van deze persoon te hebben, maar wordt geïdentificeerd door- of in combinatie met andere informatie, bijvoorbeeld een IP-adres.

Verwerking van persoonsgegevens omvat activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens, bijvoorbeeld het verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien van gegevens.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen voor wie Quintesense persoonsgegevens kan verwerken:

a)  (potentiële) klanten (bijv. persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon (bijv. BTW- nummer of KvK-nummer van een eenmanszaak);

b)  (potentiële) leveranciers (bijv. persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon (bijv. BTW- nummer of KvK-nummer van een eenmanszaak);

c)  bezoekers van het Quintesense kantoorgebouw;

d)  bezoekers van quintesense’s website https://www.quintesense.nl/;

e)  ontvangers van nieuwsbrieven van Quintesense;

f)  deelnemers aan door Quintesense georganiseerde bijeenkomsten;

g)  sollicitanten;

h)  alle andere personen die contact opnemen met Quintesense of voor wie Quintesensepersoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders en/of eigenaars, werknemers en stagiairs.

Verwerking van persoonsgegevens

Quintesense verwerkt persoonsgegevens die:

a)  persoonlijk zijn verstrekt door een betrokkene (tijdens een discussie of vergadering), telefonisch ofdigitaal (via e-mail of webformulieren), zoals contactgegevens en andere persoonsgegevens;

b)  worden verkregen tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Quintesense of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven, zoals het IP-adres, het surfgedrag op onze website (zoals informatie over het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de manier waarop de website navigeert) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mailopent waarvan we verzamelen welke onderwerpen worden aangeklikt en/of geopend;

c)  uit andere bronnen gehaald, zoals zakelijke sociale mediaplatforms (bijv. LinkedIn), het register vande Kamer van Koophandel en openbare bedrijfswebsites.

De website van Quintesense bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons van LinkedIn en Twitter. Als op deze knoppen wordt geklikt, verwerkt de website of het sociale mediaplatform van derden persoonsgegevens. Quintesense is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van deze social media platforms. Quintesense is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies van deze websites en sociale mediaplatforms. We verwijzen naar de respectieve

privacyverklaringen van deze sociale mediaplatforms in geval van vragen over de verwerking van persoonsgegevens door deze platforms.

Verwerkingsdoeleinden

Quintesense verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a)  Quintesense verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. Zo wordenpersoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen verwerken, vragen van (potentiële) klanten te kunnen verwerken en contact op te kunnen nemen met klanten of leveranciers. Quintesense verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, contactnamen;

b)  Quintesense verwerkt persoonsgegevens om facturen naar klanten te kunnen sturen en facturen van leveranciers te kunnen betalen. Quintesense verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen;

c)  Quintesense verwerkt persoonsgegevens voor (direct) marketingdoeleinden. Quintesense kan contact opnemen met klanten of geïnteresseerden om nieuwe diensten te markeren of om nieuwsbrieven in te dienen of om een vergadering (zoals een workshop of seminar) te evalueren. Quintesense kan persoonsgegevens verwerken van personen die daarvoor toestemming hebben gegeven of om het gerechtvaardigd belang van Quintesense te behartigen. De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken en u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. De intrekking of uitoefening van uw recht van bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór het tijdstip van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar. Quintesense verwerkt de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen, mailingvoorkeuren;

d)  Quintesense verwerkt persoonsgegevens voor de ontwikkeling en optimalisatie van haar dienstverlening. Ook voor marktonderzoek worden persoonsgegevens verwerkt. Quintesense verwerkt de volgende persoonsgegevens: e-mailadressen;

e)  Quintesense verwerkt persoonsgegevens voor de ontwikkeling en optimalisatie van haar website https://www.quintesense.nl/. De website van Quintesense maakt gebruik van cookies om gebruikersstatistieken bij te houden. Gebruikersstatistieken geven informatie over het aantal en de duur van wbsitebezoeken, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag van de website. Dit zijn generieke rapporten, die niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers;

f)  Quintesense verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en om wanbetaling door kredietwaardigheidscontroles tegen te gaan. Hiervoor verwerkt Quintesense de volgende persoonsgegevens: naam, adres, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, contactnamen, machtigingen, betalingsverplichtingen, financiële en juridische documenten.

Rechtsgrondslag

Quintesense verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a)  toestemming van de betrokkene, die altijd kan worden ingetrokken, onverminderd derechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór intrekking;

b)  uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst tot het verlenen of ontvangenvan diensten of producten;

c)  een wettelijke verplichting, zoals die geldt op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen enfinancieren van terrorisme (Wwft);

d)  een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens om u uit te nodigen voor eenbijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het versturen van de Quintesense nieuwsbrief.

Veiligheid

Quintesense biedt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onder meer misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Quintesense doet dit door fysieke en organisatorische maatregelen te nemen voor toegangsbeveiliging en het afschermen van elk bureaublad met gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien maakt het implementeren van de nieuwste software-updates en het regelmatig testen van beveiligingsmaatregelen deel uit van onze beveiligingsmaatregelen. De quintesense website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn.

Gegevensverwerkers en derden

Quintesense kan gebruik maken van dienstverleners (gegevensverwerkers) die alleen persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van Quintesense om persoonsgegevens te verwerken. Quintesense sluit een verwerkersovereenkomst met gegevensverwerkers die vallen onder de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een externe ICT-dienstverlener beheert en beveiligt de Quintesense IT-omgeving. Quintesense verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens bewaren

Quintesense bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de in de privacyverklaring van Quintesense genoemde doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (bijvoorbeeld fiscale) bepalingen is vereist of toegestaan.

Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht Quintesense te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen kan Quintesense u vragen zich te legitimeren. Verder is de vraag of u in een bepaalde situatie een bepaald recht kunt uitoefenen ook wettelijk geregeld, daarom kunnen wij uw verzoek niet altijd honoreren. Een betrokkene kan contact opnemen met Quintesense door een e-mailbericht te sturen naar info@quintesense.nl.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@quintesense.nl. Onze Privacy Officer is u graag van dienst.
Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kan er ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Quintesense kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd op de quintesense website. Daarom is het een goed idee om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

De Privacyverklaring van Quintesense is voor het laatst bijgewerkt op 16 juni 2021

© Copyright 2024: Quintesense | Branding door Company Fuel